Försäljnings- och leveransvillkor – konsument

 

1. Allmänt
De här försäljningsvillkoren gäller när du handlar som konsument hos Convena Distribution A/S.
När du handlar som konsument bekräftar du att du inte köper varorna som näringsidkare och att du inte heller köper varorna i syfte att sälja dem vidare.
Tillsammans med orderbekräftelsen utgör försäljningsvillkoren det samlade avtalsunderlaget för ditt köp.

I de här försäljnings- och leveransvillkoren är ”försäljaren”:

Convena Distribution A/S
Industriholmen 51
2650 Hvidovre
CVR-nr. 27276407

 

2. Beställning av varor
Observera att din beställning, när du skickar den, inte i sig är ett juridiskt bindande avtal med försälja-ren. Försäljaren är inte bunden av köpeavtalet förrän du har fått en orderberbekräftelse från försäljaren.

Vi förbehåller oss dock, oavsett om du har fått en orderbekräftelse eller inte, rätten att annullera din beställning till följd av att varan inte finns på lager, bristande leverans från underleverantörer, tekniska problem eller liknande omständigheter.

När du har mottagit en orderbekräftelse bör du kontrollera att innehållet på denna stämmer överens med din beställning.

 

3. Priser
Såvida inte annat framgår anges alla priser i danska kronor och priserna är inklusive moms.
Utöver priset för varan tillkommer alla avgifter för frakt, förpackning och leveranskostnader. Du har fått information om dessa avgifter i samband med din beställning.

 

4. Leverans
Leverans förväntas normalt ske 3–5 vardagar efter att vi har skickat orderbekräftelsen.
Angiven tidpunkt för leveransen är den förväntade tidpunkten för leveransen och längre leveranstid och förseningar kan förekomma, i synnerhet om varan inte finns på lager hos Convena Distribution A/S. Om leveransen blir försenad kommer vi att meddela dig detta så snart vi blir uppmärksammade om förse-ningen.

 

5. Speciellt om programvaror
Många tillverkare av datorprogram och liknande produkter förbehåller sig upphovsrätten och andra rät-tigheter till produkterna.
Försäljaren överlåter endast de rättigheter som den har förvärvat från sin leve-rantör. Alla programvaror måste användas i enlighet med tillverkarens anvisningar och rättigheter.

 

6. Reklamationer
I enlighet med konsumentköplagens regler kan du reklamera köp vid eventuella fel eller brister hos va-ran.
Du har således 24 månaders reklamationsrätt om en vara skulle vara behäftad med ett fel eller en brist.
Du måste dock alltid reklamera varan inom en rimlig tidsrymd efter det att du har upptäckt felet eller bristen hos varan.

Om reklamation inte har skett inom rimlig tid efter att du har upptäckt felet eller bristen, förbehåller sig försäljaren rätten att avvisa reklamationen.
Försäljaren är inte ansvarig för indirekta förluster eller följdförluster som åsamkas köparen vid reklamat-ioner till följd av förseningar eller fel eller brister hos de sålda varorna.

 

7. Produktansvar
Försäljarens produktansvar är begränsat till det produktansvar som följer av tvingande regler i produkt-ansvarslagen. Utöver dessa har försäljaren inget något produktansvar.

 

8. Personuppgifter
Med personuppgifter avses alla typer av information om en identifierad eller identifierbar person.
Genom att beställa varor godkänner du att försäljaren registrerar och behandlar dina personuppgifter i överensstämmelse med de regler och principer som framgår av vår webbplats.

 

9. Ångerrätt
Du har rätt att inom 14 dagar ångra detta avtal utan att behöva ange skäl.
Ångerrätten löper ut 14 dagar efter det datum då du eller en av dig angiven tredje part, dock inte spedi-tören, kommer i fysisk besittning av varorna.

Du kan använda dig av din ångerrätt genom att meddela oss detta, antingen via vanligt brev till vår post-adress eller genom att mejla oss på följande e-postadress:

 

Convena Distribution A/S
Industriholmen 51
2650 Hvidovre
info.se@comvena.com

 

Meddelandet ska tydligt tillkännage att du önskar utnyttja din ångerrätt.

Du kan välja att använda bifogat standardångerformulär, men det är inget krav.

Ångerrätten gäller under förutsättning att du skickar ditt meddelande om att du önskar utöva din ånger-rätt innan fristen på 14 dagar har löpt ut.

 

Konsekvenser av att ångra köpet
Om du utövar din ångerrätt återbetalar vi alla betalningar som vi har fått från dig, däribland leverans-kostnader (dock inte extra kostnader om du själv väljer en annan leveransform än den billigaste formen av standardleverans som vi erbjuder), utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi fick ditt meddelande om att du önskade ångra köpet.

För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt som vid den ursprungliga transaktionen såvida du inte uttryckligen har samtyckt till något annat. Under alla omständigheter debiteras du ingen form av avgift till följd av återbe-talningen.

Vi kan undanhålla återbetalningen tills vi har fått varorna i retur eller till dess att du har presenterat dokumentation på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som infaller först.

Du måste returnera varorna eller leverera dem till oss utan oskäligt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då du har informerat oss om att du önskar utöva din ångerrätt. Du klarar fristen om du retur-nerar varorna innan dessa 14 dagar har gått. Du står själv för risken för varorna tills vi har fått dem i retur.

Vidare ansvarar du även för de direkta kostnaderna i samband med återlämnandet av varorna.

Du ansvarar endast för en eventuell minskning av varornas värde som beror på annan hantering än vad som krävs för att fastställa varans art, egenskaper och funktionssätt.

 

10. Tvister
För köpet gäller dansk lag i alla avseenden. Alla tvister som har sitt ursprung i beställningen och alla krav mellan parterna som gäller eller har sitt ursprung i köpet ska avgöras i dansk domstol. En eventuell tvist ska enligt avtal avgöras där Convena Distribution A/S har sitt säte (Glostrup ret). Dock har Convena Distribution A/S även rätt att inleda rättstvist där konsumenten har sin hemvist.