Warunki sprzedaży i dostawy – użytkownicy

 

1. Postanowienia ogólne
Niniejsze warunki sprzedaży obowiązują nabywców, którzy dokonują zakupów w firmie Convena Distribution A/S w charakterze użytkowników.
Dokonując zakupu jako użytkownik, nabywca potwierdza, że nie nabywa produktów jako przedsiębiorca i że nie nabywa ich w celu dalszej odsprzedaży.
Warunki sprzedaży wraz z potwierdzeniem zamówienia stanowią umowną podstawę zakupu.

W niniejszych warunkach sprzedaży i dostawy termin „sprzedawca” oznacza firmę:

Convena Distribution A/S
Industriholmen 51
2650 Hvidovre, Dania
Nr CVR: 27276407

 

2. Zamawianie produktów
Zwracamy uwagę, że sam fakt złożenia zamówienia nie stanowi prawnie wiążącej umowy ze sprzedawcą. Sprzedawca jest związany umową kupna dopiero w momencie, w którym nabywca otrzymał od niego potwierdzenie zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do anulowania zamówienia – niezależnie od tego, czy nabywca otrzymał potwierdzenie zamówienia – w przypadku, gdy produkt nie jest dostępny w magazynie z powodu braku dostawy, problemów technicznych lub podobnych sytuacji.
W momencie otrzymania potwierdzenia zamówienia nabywca powinien sprawdzić, czy zgadza się ono ze złożonym przez niego zamówieniem.

 

3. Ceny
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie ceny są podane w duńskich koronach i nie zawierają podatku VAT.
Oprócz ceny produktu nabywca opłaca także wszystkie koszty transportu, opakowania i dostawy. Koszty te są podawane przy składaniu zamówienia.

 

4. Dostawa
Dostawa zajmuje zwykle 3-5 dni roboczych od momentu przesłania potwierdzenia zamówienia.
Podany czas dostawy należy traktować jako orientacyjny. Nie można wykluczyć opóźnień i wydłużenia czasu dostawy, zwłaszcza jeśli dany produkt nie jest dostępny w magazynie firmy Convena Distribution A/S.

 

5. Postanowienia szczególne dot. oprogramowania
Wielu producentów oprogramowania komputerowego i podobnych produktów zastrzega sobie prawa autorskie i inne prawa do produktów. Sprzedawca przekazuje wyłącznie te prawa, które nabył od swojego dostawcy. Wszystkie produkty z kategorii oprogramowanie muszą być używane zgodnie z instrukcjami i z poszanowaniem praw producenta.

 

6. Reklamacje
Reklamacje z tytułu ewentualnych wad można wnosić zgodnie z przepisami prawa handlowego dotyczącymi zakupów konsumenckich.
Przewiduje ono 24-miesięczną rękojmię, jeśli zakupiony produkt jest obarczony wadą.
Reklamacje należy zgłaszać w rozsądnie krótkim terminie od momentu stwierdzenia wady.
Jeśli reklamacja nie zostanie zgłoszona po w rozsądnym terminie od momentu stwierdzenia wady, sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie i pochodne straty poniesione przez nabywcę w związku z reklamacjamiwynikającymi z opóźnień lub wad sprzedanych produktów.

 

7. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt
Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody wyrządzone przez produkt jest ograniczona do odpowiedzialności przewidzianej bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o odpowiedzialności za produkt. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt w zakresie szerszym niż przewidziany tymi przepisami.

 

8. Dane osobowe
Termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie.
Zamawiając towary nabywca zgadza się, że sprzedawca rejestruje i przetwarza dotyczące go dane osobowe zgodnie z przepisami i zasadami podanymi w witrynie internetowej sprzedawcy.

 

9. Prawo do rezygnacji z zakupu
Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez uzasadnienia w ciągu 14 dni.
Prawo do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nabywca lub wyznaczona przez nabywcę osoba postronna–z wyłączeniem przewoźnika – dokona fizycznego odbioru produktów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać powiadomienie drogą listową lub pocztą elektroniczną – adres pocztowy oraz e-mail podano poniżej:

 

Convena Distribution A/S
Industriholmen 51
2650 Hvidovre, Dania
info.pl@convena.com


Powiadomienie musi zawierać jednoznaczną deklarację, że nabywca chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
Nabywca może skorzystać z dołączonego standardowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.
Termin umożliwiający odstąpienie od umowy uważa się za zachowany, jeśli nabywca wyśle powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przez upływem tego terminu.

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa do odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z dokonanego przez nabywcę wyboru innej formy dostawy, niż oferowana przez sprzedawcę najtańsza forma standardowej dostawy), bez zbędnej zwłoki i niezależnie od okoliczności, nie później niż 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, że nabywca pragnie anulować zakup.
Sprzedawca dokonuje zwrotu środków za pomocą tej samej metody płatności, z której nabywca skorzystał w ramach transakcji kupna, chyba że nabywca wyraźnie zażyczy sobie inaczej. Nabywca w żadnym wypadku nie zostaje obciążony żadnymi opłatami z tytułu zwrotu.


Sprzedawca może wstrzymać zwrot środków do momentu otrzymania zwracanego produktu lub udokumentowania jego zwrotu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Nabywca musi odesłać produkty lub przekazać je sprzedawcy bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni od daty powiadomienia sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy zakupu. Termin uznaje się za dotrzymany, jeśli produkt zostanie zwrócony przed upływem ww. 14-dniowego terminu. Do momentu zwrotu produktów odpowiedzialność za nie ponosi nabywca.

Nabywca ponosi również bezpośrednie koszty związane ze zwrotem produktów.

Nabywca ponosi odpowiedzialność jedynie za ew. pogorszenie wartości produktów wynikające z obchodzenia się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich rodzaju, właściwości i sposobu działania.

 

10. Spory
Zakup pod każdym względem podlega prawu duńskiemu. Wszelkie spory związane z zamówieniem oraz wszelkie wnoszone przez strony roszczenia dotyczące zakupu lub wynikające z niego będą rozstrzygane przez duńskie sądy. Za sąd właściwy uznaje się sąd sprawujący jurysdykcję w rejonie, w którym mieści się siedziba spółki Convena Distribution A/S (tj. Sąd w Glostrup). Spółka
Convena Distribution A/S jest również uprawniona do wnoszenia wszelkich pozwów do sądu właściwego dla konsumenta.