;
Kraj U.S.A
PLN
Język pl
Convena.com jest przeznaczony wyłącznie dla sprzedawców IT. Zaloguj się lub zarejestruj się na konto sprzedawcy IT, aby zobaczyć ceny i zamówić produkty

Warunki sprzedaży i dostawy

1. Informacje ogólne

W niniejszych warunkach handlowych "Firma" oznacza Convena Distribution A/S, "Klient" oznacza klienta, do którego firma zgadza się dostarczać towary. "Towary" oznaczają sprzęt lub usługi dostarczane przez firmę. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych pomiędzy firmą i klientem, chyba że dyrektor firmy wyrazi na to pisemną zgodę.

2. Zamówienia

Wszystkie zamówienia podlegają dostępności towarów i akceptacji na piśmie (“potwierdzenie zamówienia”) przez firmę. Wszelkie wcześniejsze wskazania ze strony firmy, na przykład ustne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, mają charakter tymczasowy.

3. Ceny

Katalogi, cenniki, filmy i inne materiały reklamowe lub promocyjne mają na celu wyłącznie wskazanie zakresu cenowego i wymiarów towarów oferowanych przez firmę, a wszelkie różnice między nimi nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy. Firma zastrzega sobie prawo do przekazania klientowi wszelkich podwyżek kosztów związanych z dostarczeniem towarów, które ma miejsce pomiędzy datą wyceny a datą dostawy.
Wszystkie ceny nie uwzględniają podatku VAT, chyba że firma na piśmie to określiła.

4. Specyfikacja producenta

Klient jest świadomy faktu, że jest dystrybutorem towarów. Chociaż firma będzie podejmować próby powiadomienia klienta o wszelkich zmianach, o których wie, klient akceptuje fakt, że firma nie może ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zmian wprowadzonych przez producenta lub wynikające z braku dostaw.

5. Oprogramowanie

Zgodnie z praktyką handlową wielu producentów lub dostawców oprogramowania komputerowego i podobnych towarów zachowuje tytuł do praw autorskich i innych praw własności intelektualnej. Firma przekazuje wyłącznie takie tytuły, które posiada i nie udziela żadnych gwarancji wyrażonych czy dorozumianych dotyczących zgody właściciela tych praw na zamierzone lub niezamierzone użycie.

6. Dostawa
 1. Klient został poinformowany o przewidywanych datach i godzinach dostawy w firmowym "ETA” (szacowanym czasie przyjazdu), które otrzymał w związku z zamówieniem. Wszystkie daty i godziny podane w ETA lub w inny sposób są wyłącznie wartościami szacunkowymi, a jakiekolwiek opóźnienia w terminach dostaw nie stanowią podstawy do anulowania zamówienia, chyba że takie prawo jest wyraźnie zarezerwowane w pisemnym zamówieniu klienta i zatwierdzone na piśmie przez firmę.

 2. Oferty na towary z magazynu są uzależnione od tego, czy towary są niesprzedane w momencie zamówienia klienta lub ustalenia szczegółów technicznych, w zależności od tego, co nastąpi później.

 3. O ile nie zostało to wyraźnie określone w potwierdzeniu zamówienia, ceny nie obejmują dostawy, a wszelkie koszty dostawy poniesione przez firmę przechodzą na klienta.

 4. Firma zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy częściowej. Firma nie jest zobowiązana do przyjęcia nowego wniosku klienta o opóźnienie lub podział dostaw i jeśli firma zaakceptuje takie żądanie, może to spowodować naliczenie opłaty za zapasy i poniesione przez nią dodatkowe koszty.

 5. Klient musi sprawdzić towary przy odbiorze i powiadomić firmę w ciągu 48 godzin od otrzymania wadliwej dostawy o wszelkich wadach, niezgodnościach, brakujących towarach lub uszkodzeniach transportowych. Po 48 godzinach firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia klienta dotyczące nieprawidłowej dostawy, wad, niezgodności lub braku towaru.

7. Płatność
 1. Płatność za towary musi zostać dokonana w całości przed wysłaniem towarów przez Firmę, chyba że zostało to uzgodnione inaczej, a firma jest upoważniona do wstrzymania towarów do czasu otrzymania zapłaty.

 2. Jeśli klient nie dokona terminowej płatności, firma (oprócz innych środków zaradczych) obciąży klienta i będzie uprawniona do naliczenia odsetek od zaległych rachunków w wysokości 2 procent miesięcznie do momentu otrzymania płatności.

8. Zastrzeżenie dotyczące wycofanych towarów lub wzrostem cen towarów, które np. nie są na stanie, brakiem towarów, siłą wyższą itp.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez klienta w przypadku wypowiedzenia umowy na dostawę towarów, jeśli dostawa towarów byłaby nielegalna, sprzeczna z warunkami sprzedaży producenta lub z jakiegoś powodu nie jest możliwa do zrealizowania przez firmę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub roszczenia będące następstwem niedoboru producentów zamówionych towarów lub odmowy przez producentów dostarczenia towarów do firmy.

Jeśli zamówione towary nie są w magazynie, spółka ma prawo anulować zamówienie, jeśli cena zakupu przez firmę przekracza cenę sprzedaży. Firma jest także uprawniona do anulowania zamówienia, jeśli towar zostanie wycofany. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub roszczenia w przypadku anulowania przez firmę zamówienia w wyniku wzrostu cen, jak również w przypadku wycofania towarów z rynku.

9. Niewypłacalność

W przypadku ogłoszenia klienta niewypłacalnym lub związany z wierzycielami lub w przypadku zajęcia jego towarów lub aktywów lub w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością związanej z wierzycielami lub w przypadku zajęcia jego towarów lub aktywów lub likwidacji lub wyznaczenia odbiorcy z jakiegokolwiek powodu, firma ma prawo zawiesić dostawy do momentu zapłaty za towary już dostarczone i za wszystkie zaległe zamówienia. Firma może także wstrzymać i wstrzymać dostawy, jeśli firma ma inny powód sądzić, że klient nie może zapłacić za towary, na przykład jeśli klient nie zapłacił za inne dostawy od firmy lub innych dostawców.

10. Zastrzeżenie prawa własności i ryzyko
 1. O ile nie uzgodniono inaczej, ryzyko związane z towarami przechodzi na klienta w momencie dostawy lub odbioru przez klienta lub jego przedstawiciela, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Uznaje się, że towary zostały dostarczone i ryzyko przechodzi na kilenta, gdy towar został odebrany przez przewoźnika (wyznaczonego/zamówionego przez firmę klienta) z magazynu Convena Distribution A/S lub jeśli towar został zabrany przez przewoźnika od dostawców/producentów w celu wysłania do klienta. Klient jest zobowiązany do zorganizowania i opłaty za wszelkie ubezpieczenie towaru.

 2. Zastrzeżenie własności: Firma posiada pełny tytuł własności do wszystkich dostarczanych towarów, o ile nie uzgodniono inaczej, do momentu uzyskania opłaty za zakup, w tym odsetek; wszelkie koszty i wszelkie inne zaległe rachunki między firmą a klientem zostały rozliczone i opłacone. Dostarczone towary pozostają własnością firmy do czasu dokonania płatności.

 3. Jeśli dostarczone towary zostaną zwrócone przez kupującego, kupujący nie ma prawa własności ani tytułu do zwróconych towarów. Firma nie pokrywa kosztów zwrotu towarów.

 4. Kupujący niniejszym przenosi na sprzedawcę wszelkie prawa do zaległych rachunków, które klient może mieć w związku z odsprzedażą towarów, a klient przyznaje ewentualne prawa do zachowania tytułu i własności towarów, które klient może mieć w związku z odsprzedażą towarów.

 5. Do czasu przekazania klientowi tytułu własności, klient zachowuje tę samą funkcję powierniczą, co zwolnienie za kaucją dla firmy i zprzechowuje towary oddzielnie od towarów klienta i osób trzecich oraz zapewnia, aby towary były zawsze identyfikowalne jako własność firmy; firma zastrzega sobie prawo do rozporządzania towarami i może w dowolnym momencie ponownie przejąć posiadanie towarów.

11. Roszczenia wobec Firmy - ograniczenie odpowiedzialności

Klient potwierdza, że firma nie jest producentem dostarczanych towarów. Firma przekaże klientowi wszystkie (jeśli w ogóle) nieterminowe gwarancje otrzymane od producenta (producentów) pod warunkiem, że firma ma prawo przenieść takie gwarancje na klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie, w tym za straty operacyjne, przerwanie działalności lub funkcjonowania, utratę zysków lub przychodów, koszty czasu, powiązane koszty/wydatki, wszelkie roszczenia stron trzecich (np. roszczenia dotyczące utraty zysków lub przychodów od nabywców) itp., w wyniku powiadomienia o niezgodności, wadach, opóźnieniu, braku dostawy itp. Wszelkie roszczenia składane przez Klienta w związku z zamówieniem lub roszczenia wynikające z umowy dostawy, w tym roszczenia dotyczące wad, niezgodności, niedoskonałości, dostawy lub opóźnienia, nie mogą przekroczyć ceny zakupu towarów.
Niniejsza klauzula dotyczy również odpowiedzialności firmy za produkt (artykuł 12).

12. Odpowiedzialność za produkt

W odniesieniu do odpowiedzialności za produkt ograniczenie odpowiedzialności określone w artykule 11 i następnych ma zastosowanie, z wyjątkiem sytuacji, w których inne postanowienia prawa duńskiego są obowiązkowe.
Convena ponosi wyłącznie odpowiedzialność za obrażenia ciała spowodowane przez dostarczone produkty, jeśli zostanie udokumentowane, że wypadek jest wynikiem zaniedbania Convena lub zaniedbania ze strony innych osób, za które jest odpowiedzialna Convena. Convena nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieprawidłowe użycie produktów.

Convena nie ponosi odpowiedzialności za urazy spowodowane ruchomymi lub nieruchomymi przedmiotami. Convena nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie, w tym między innymi za straty z działalności, przerwanie działalności, utratę zysków, powiązane koszty/wydatki itp., wynikające z szkód/obrażeń ciała spowodowanych przez dostarczony produkt.
Jeśli Convena będzie podlegać odpowiedzialności za produkt wobec strony trzeciej, Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia Convena w takim samym zakresie, ponieważ odpowiedzialność Convena jest ograniczona na mocy tego punktu..

13. Procedura zwrotu

Wszystkie towary uznaje się za przyjęte, chyba że zostaną odrzucone w ciągu 7 dni od dostawy lub odbioru. Powiadomienie o odrzuceniu musi być dostarczone firmie na piśmie z podaniem szczegółowych przyczyn odrzucenia. Żadne wynagrodzenie, kredyt ani prawo do kompensaty nie będą przyznawane przez firmę do momentu otrzymania ich od producenta, dostawcy lub ubezpieczyciela.

Poniższe warunki dotyczą towarów, które zostały dostarczone zgodnie z zamówieniem, bez wad itp.:

 1. Jeżeli Klient chce zwrócić towar, musi wysłać firmie  formularz RMA (autoryzacja zwrotu materiałów). Firma nie ma obowiązku przyjmowania zgłoszeń od klientów o chęci zwrotu towarów. W niektórych przypadkach firma może, na podstawie indywidualnej oceny, zaakceptować zwrot towaru pod warunkiem, że klient zapłaci 15% ceny zakupu i pokryje wszystkie koszty związane z transportem i dostawą towarów do magazynu firmowego (Industriholmen 51, 2650 Hvidovre).
  RMA firmy (autoryzacja materiałów zwrotnych) jest dostępna na portalu klienta: www.convena.com

 2. Klient musi uzyskać od firmy wyznaczony dokument RMA, zawierający numer identyfikacyjny, którą należy umieścić na opakowaniu w widocznym miejscu. Procedura ta służy wyłącznie ułatwieniom administracyjnym, a wystawienia etykiety zwrotnej nie należy traktować jako przyznania się do wady związanej ze zwracanymi towarami. Żadne towary nie mogą być zwracane bez uprzedniej zgody firmy.

 3. O ile firma i klient nie uzgodnili inaczej, zwrot towarów zostanie przyjęty przez firmę tylko wtedy, gdy towar zostanie zapakowany do oryginalnego opakowania, w którym towar został dostarczony.

15. Wymagania dotyczące eksportu/importu
 1. W przypadku gdy towary są przeznaczone, bezpośrednio lub pośrednio, do lokalizacji innej niż duńska lub w przypadku gdy stwierdzono, że klient nie jest rezydentem duńskim, klient (jeżeli firma i klient nie uzgodnią inaczej na piśmie) uiści cło lub inne opłaty na towary importowane, a klient będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszystkie opłaty bankowe, opłaty, opłaty agencyjne, prowizje i odsetki za zaległe płatności.

 2. Klient upewnia się, że sprzęt jest odpowiedni i nadaje się do importu i użytkowania w kraju lub krajach importu oraz że sprzęt i odpowiednia dokumentacja są zgodne z wszelkimi niezbędnymi przepisami prawa i rządowymi lub innymi oficjalnymi przepisami, wymogami bezpieczeństwa, specyfikacjami lub wymogami, w tym świadectwa pochodzenia. Odpowiedzialność za wszelkie zgłoszenia i kontakt z władzami w sprawie importu towarów spoczywa wyłącznie na kliencie.

 3. Klient jest informowany, że towary mogą podlegać przepisom eksportowym rządu USA, a tam, gdzie mają one zastosowanie, obowiązkiem klienta jest uzyskanie zezwolenia od rządu USA przed ponownym wywozem towarów z kraju zakupu.

16. Rozdzielność postanowień

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jakiekolwiek postanowienie lub jakakolwiek część standardowych warunków handlowych firmy jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, wówczas takie postanowienia lub ich części (w zależności od sytuacji) zostaną uznane za rozdzielone od pozostałych pozycji lub części odpowiednich przepisów, które mogą mieć zastosowanie.

17. Prawo i miejsce

Wszystkie umowy są uznawane za zawierane w Danii i podlegają wyłącznie prawu duńskiemu. Wszelkie spory, roszczenia, różnice lub pytania powstałe w związku z zakupami i zamówieniami klientów lub związane z relacjami biznesowymi między stronami będą określane, oceniane i rozstrzygane zgodnie z prawem duńskim przez sądy duńskie, do których Firma i Klient niniejszym podają. Miejscem rozstrzygania sporów jest siedziba firmy w Kopenhadze. Firma będzie jednak również uprawniona, według własnego uznania, do zezwolenia sądom w miejscu siedziby klienta na rozstrzygnięcie sporu lub roszczenia między stronami.