;
Land USA
NOK
Language no
Convena.com er kun for IT -forhandlere. Logg inn eller registrer deg for en IT-forhandlerkonto for å se priser og bestille produkter

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

I disse kjøpsvilkårene referer «selskapet» til Convena Distribution A/S, og «Kunden» til den kunden som selskapet godtar å levere varer til. «Varer» referer til utstyr eller tjenester levert av selskapet. Disse vilkårene gjelder for alle kontrakter som inngås mellom selskapet og kunden, med mindre de er skriftlig avtalt med en direktør i selskapet.

2. Bestillinger

Alle bestillinger er underlagt varenes tilgjengelighet og skriftlig aksept, « ordrebekreftelse», fra selskapet. Eventuelle tidligere indikasjoner fra selskapet, for eksempel muntlige eller via e-post, er bare foreløpige.

3. Priser

Kataloger, prislister, videoer og annen markedsførings- eller kampanjemateriell er kun ment som en indikasjon på priser og størrelsen på varer som tilbys av selskapet, og eventuelle variasjoner i dette skal ikke føre til krav mot selskapet. Selskapet forbeholder seg retten til å gi kunden eventuelle økninger i kostnadene knyttet til levering av varer som finner sted mellom tilbud og leveringsdato.
Prisene er ikke inkludert mva., med mindre selskapet skriftlig har spesifisert dette.

4. Produsentens spesifikasjoner

Kunden er innforstått med at selskapet er en distributør av varer. Selv om selskapet vil forsøke å varsle kunden om eventuelle variasjoner som det er kjent med, aksepterer kunden at selskapet ikke skal holdes ansvarlig for konsekvensene av eventuelle variasjoner fra produsenten eller som følge av mangel på forbruksmateriell.

5. Programvareprodukter

I samsvar med god handelspraksis beholder mange produsenter eller leverandører av programvareprodukter og lignende varer opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Selskapet overfører bare slike rettigheter som de måtte ha, og det gis ingen garantier verket uttrykkelig eller underforstått om hvorvidt den tiltenkte bruken er tillatt av eieren av slike rettigheter.

6. Levering
 1. Kunden er informert om forventede datoer og tidspunkter for levering i selskapets «ETA» (beregnet ankomsttid) som kunden har mottatt i forbindelse med bestillingen. Alle datoer og tidspunkter som er angitt i selskapets ETA eller på annen måte er bare estimater, og eventuelle forsinkelser gir ikke rett til å kansellere bestillingen med mindre en slik rettighet er spesifisert i kundens skriftlige ordre og godtatt skriftlig av selskapet.

 2. Tilbud på varer fra lager er betinget av at varene ikke er solgt på tidspunktet for kundens bestilling eller løsning av tekniske detaljer, avhengig av sistnevnte.

 3. Med mindre annet er spesifikt angitt i bestillingsbekreftelsen, skal priser ikke omfatte levering og eventuelle leveringskostnader belastes kunden.

 4. Selskapet forbeholder seg retten til å foreta delleveranser. Selskapet har ikke plikt til å godta en ny forespørsel fra kunden om å utsette eller dele opp leveranser, og hvis selskapet godtar en slik forespørsel, kan det medføre en lagerkostnad, og eventuelle tilleggskostnader som påløper belastes kunden.

 5. Kunden skal undersøke varene ved mottak, og skal varsle selskapet innen 48 timer etter mottak ved levering av feil varer, eventuelle mangler, manglende varer eller transportskader. Etter 48 timer er ikke selskapet ansvarlig for eventuelle krav fra kunden om feillevering, feil, manglende samsvar eller manglende varer.

7. Betaling
 1. Betaling av varer skal skje i sin helhet før varene sendes av selskapet, med mindre annet er avtalt, og selskapet har rett til å holde tilbake varene til betaling er mottatt.

 2. Hvis kunden ikke betaler rettidig, vil selskapet (i tillegg til eventuelle andre kompensasjoner) kreve betaling og har rett til å bli betalt av kunden med morarenter på 2 % per måned inntil hele betalingen er mottatt.

8. Forbehold angående utgåtte varer eller prisstigninger for varer som f.eks. finnes på lager, varemangel, force majeure osv.

Selskapet er ikke ansvarlig for tap av noe slag som kunden påføres ved kansellering av avtalen om levering av varer hvis leveransen av varene er ulovlig, i motstrid med produsentens salgs- eller avtalevilkår eller er umulig for selskapet å utføre, uansett årsak. Selskapet er ikke ansvarlig for tap eller krav som er et resultat av produsentens mangel på de bestilte varene eller dersom en produsent nekter å levere varer til selskapet.

Hvis varene som er bestilt f.eks. er lagerbeholdning, har firmaet rett til å kansellere bestillingen hvis selskapets innkjøpspris overstiger selskapets salgspris. Selskapet har også rett til å kansellere bestillingen hvis varene tas ut av produksjon. Selskapet er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller krav hvis selskapet kansellerer bestillingen pga. prisstigninger som nevnt eller hvis varene er utgått.

9. Insolvens

I tilfelle kunden blir erklært insolvent eller har en betalingsavtale med sine kreditorer eller er pålagt restriksjoner med sine varer eller aktiva, eller hvis det er snakk om en begrenset betalingsavtale med kreditorer, eller det er gjort krav mot kundens varer eller eiendeler eller kunden er under avvikling eller det er oppnevnt en bobestyrer, uansett årsak, har selskapet rett til å stoppe leveranser inntil betaling for varer som allerede er levert og alle utestående bestillinger er utført. Selskapet kan også stoppe og holde tilbake leveranser hvis selskapet har annen grunn til å tro at kunden ikke kan betale for varene, for eksempel hvis kunden ikke har betalt for andre leveranser fra selskapet eller andre leverandører.

10. Forbehold om eierskap og risiko
 1. Med mindre annet er avtalt, overføres risikoen for varene til kunden på leveringstidspunktet eller ved henting av kunden eller dennes representant, avhengig av hva som inntreffer først. Varene anses som levert, og risikoen er derfor overført til kunden når varene er hentet av en transportør (utnevnt/bestilt av kunden) fra lageret til Convena Distribution A/S, eller hvis varene er hentet av en transportør fra leverandør/produsent for å sende varene til kunden. Kunden skal tilrettelegge og betale for enhver forsikring av varene.

 2. Forbehold om eierskap: Selskapet har alle rettigheter og eiendomsrett over alle leverte varer, med mindre annet er avtalt, inntil kjøpsprisen, inkludert renter, eventuelle kostnader og eventuelle andre utestående beløp mellom selskapet og kunden er avregnet og betalt. Leverte varer forblir derfor selskapets eiendom til betalingen er gjennomført.

 3. Hvis de leverte varene returneres av kjøperen, har ikke kjøperen eierskap eller rett til de returnerte varene. Retur av varer skjer kostnadsfritt for selskapet.

 4. Kjøper gir herved selger alle rettigheter til utestående beløp som kunden kan ha i forbindelse med videresalg av varene, og kunden gir kundene eventuelle rettigheter til eierskap over varene, som kunden måtte ha i forbindelse med videresalg av varene.

 5. Inntil rettigheten til varene overleveres til kunden, skal kunden være garantist overfor selskapet, og skal holde varene atskilt fra kunden og tredjeparter for å sikre at varene til enhver tid er identifiserbare som selskapets eiendom, og selskapet forbeholder seg retten til å avhende varene og selskapet kan når som hest overta varene igjen.

11. Krav mot selskapet – ansvarsbegrensning

Kunden er innforstått med at selskapet ikke er produsenten av de leverte varene. Selskapet vil overføre alle (om noen) gjeldene garantier fra produsenten/produsentene forutsatt at selskapet har rett til å overføre slike garantier til kunden. Selskapet er ikke ansvarlig for indirekte tap, inkludert driftstap, forretningsavbrudd eller avbrutt drift, tap av fortjeneste eller inntekt, tidskostnader, relaterte kostnader/utgifter, krav fra tredjepart (for eksempel krav om tap av fortjeneste eller inntekter fra kundens kunder), osv., som følge av varsel om manglende samsvar, feil, forsinkelse, manglende leveranse osv. Ethvert krav fremsatt av kunden vedrørende bestillingen eller krav fra leveringsavtalen, herunder krav knyttet til mangler, avvik, manglende levering eller forsinkelse osv., skal ikke overstige varenes kjøpspris.
Denne klausulen gjelder også selskapets produktansvar (artikkel 12).

12. Produktansvar

Når det gjelder produktansvar, gjelder ansvarsbegrensningen beskrevet i artikkel 11 og under, med mindre noe annet følger av dansk lov om obligatorisk ansvar.
Convena er bare ansvarlig for personskade forårsaket av de leverte produktene hvis det er dokumentert at skaden er et resultat av Convenas uaktsomhet eller av uaktsomhet fra andre som Convena er ansvarlig for. Convena er ikke ansvarlig for feil bruk av produktene.

Convena er ikke ansvarlig for skade på løsøre eller fast eiendom. Convena er heller ikke ansvarlig for indirekte tap, inkludert, men ikke begrenset til, driftstap, driftsforstyrrelser, tap av fortjeneste, relaterte kostnader/utgifter osv. som følge av skade/personskade forårsaket av det leverte produktet.
Hvis Convena er underlagt produktansvar overfor tredjepart, er kunden forpliktet til å holde Convena skadesløs i samme omfang, ettersom Convenas ansvar er begrenset under dette punktet.

13. Retur og returprosedyre

Alle varer skal anses som aksepterte hvis de blir avvist innen 7 dager etter levering eller henting av varene. Varsel om avvisning må leveres skriftlig til selskapet med detaljerte årsaker for avvisningen. Ingen kompensasjon, kreditt eller rett til motregning skal gis av selskapet før det samme er mottatt av selskapet fra produsent, leverandør eller forsikringsselskap.

Følgende vilkår gjelder for varer som er levert i samsvar med bestillingen og uten defekter osv.:

 1. Dersom kunden ønsker å returnere varer, skal kunden sende selskapets  RMA-skjema  (return material authorization) til selskapet. Selskapet er ikke forpliktet til å godta kundens søknad og ønske om å returnere varer. I noen tilfeller kan selskapet, basert på en individuell vurdering, akseptere at kunder som ønsker å returnere varer, forutsatt at kunden betaler 15 % av kjøpesummen og alle kostnader i forbindelse med frakt og levering av varene til selskapets lager (Industriholmen 51, DK-2650 Hvidovre).
  Selskapets RMA (return material authorization) er tilgjengelig på selskapets kundeportal på www.convena.com

 2. Kunden må fremvise en RMA-seddel fra selskapet som inneholder et identifikasjonsnummer, og som kunden skal feste på emballasjen på et godt synlig sted. Denne prosedyren er bare for å gjørebehandlingen enklere, og utstedelsen av returseddel skal ikke forstås som en innrømmelse av feil i forhold til varene som returneres. Ingen varer skal returneres uten forhåndsgodkjenning fra selskapet.

 3. Med mindre selskapet og kunden har avtalt noe annet, aksepteres retur av varene bare av selskapet dersom varene er pakket i originalemballasjen som varene ble levert i.

15. Krav til eksport/import
 1. Dersom bestemmelsesstedet til varene direkte eller indirekte er utenfor Danmark eller hvor kunden har oppgitt ikke å være bosatt i Danmark, vil kunden (hvis selskapet og kunden ikke har avtalt noe annet skriftlig) betale ev. toll og avgifter på importerte varer, og kunden er selv ansvarlig for alle bankkostnader, gebyrer, avgifter, provisjon og renter på forfalte betalinger.

 2. Kunden skal sørge for at utstyret passer og er egnet for import og bruk i landet eller importlandet, og at utstyr og relevant dokumentasjon er i samsvar med alle nødvendige lover og offisielle reguleringer, sikkerhetskrav, spesifikasjoner eller krav overhodet, inkludert opprinnelsesbevis. Alle rapporter og all kontakt med myndigheter vedr. import av varer er utelukkende kundens ansvar.

 3. Kunden gjøres oppmerksom på at varene kan være underlagt eksportforskrifter i USA, og der disse gjelder, er det kundens ansvar å innhente godkjenning fra myndighetene i USA før produktene eksporteres fra kjøpslandet på nytt.

16. Severability

Dersom og i den utstrekning noen av bestemmelsene eller noen del av selskapets alminnelige handelsbetingelser er ulovlige, ugyldige eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal slike bestemmelser eller deler av dem (alt etter hva som er tilfelle) anses å kunne skilles fra de resterende bestemmelser eller deler av de aktuelle bestemmelsene, alt etter hva som er tilfelle, hvorav gjenværende bestemmelser skal være fullt gyldige og effektive.

17. Lov og jurisdiksjon

Alle kontrakter skal anses å ha blitt inngått i Danmark og skal reguleres i henhold til dansk lov. Alle tvister, krav, forskjeller eller spørsmål som til enhver tid måtte oppstå i forbindelse med kundenes kjøp og bestillinger eller relatert til forretningsforholdet mellom partene, skal avgjøres, dømmes og bestemmes i henhold til dansk rett av danske domstoler, som selskapet og kunden herved underkaster seg. Jurisdiksjon for alle tvister er i København. Selskapet skal imidlertid også ha rett til, etter selskapets skjønn, å la domstolene på kundens sted bestemme og dømme enhver tvist eller krav mellom partene.