;
Maa Yhdysvallat
EUR
Language fi
Convena.com on tarkoitettu vain IT -jälleenmyyjille. Kirjaudu sisään tai rekisteröidy IT-jälleenmyyjän tilille nähdäksesi hinnat ja tilataksesi tuotteita

Myynti- ja toimitusehdot

1. Yleistä

Näissä myyntiehdoissa "yhtiö" tarkoittaa Convena Distribution A/S -yhtiötä ja "asiakas" niitä asiakkaita, joille yhtiö sopii toimittavansa tuotteita. "Tuotteet" tarkoittavat kaikkia yhtiön toimittamia välineitä tai palveluita. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin yhtiön ja asiakkaan välisiin sopimuksiin, ellei yhtiön pääjohtaja ole hyväksynyt muuta kirjallisesti.

2. Tilaukset

Kaikki tilaukset edellyttävät, että tuotteet ovat saatavilla ja yhtiö on antanut kirjallisen hyväksynnän (“tilausvahvistus”). Kaikki yhtiön aikaisemmin antamat tiedot (esimerkiksi suullisesti tai sähköpostitse) ovat ainoastaan alustavia.

3. Hinnat

Tuoteluettelot, hinnastot, videot ja muut mainos- tai myyntimateriaalit antavat ainoastaan viitteellistä tietoa yhtiön tarjoamien tuotteiden hinnoista ja mitoista, ne eivät täten oikeuta vaateisiin yhtiötä kohtaan. Yhtiö pidättää oikeuden veloittaa asiakkaalta mahdolliset tarjous- ja toimituspäivän välillä tapahtuneet tuotteita koskevat lisäkustannukset.
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, ellei yhtiö ole ilmoittanut siitä kirjallisesti.

4. Valmistajan määritykset

Asiakas ymmärtää, että yhtiö on tuotteiden jakelija. Vaikka yhtiö pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle kaikista yhtiön tiedossa olevista muutoksista, asiakas hyväksyy, ettei yhtiö ole vastuussa valmistajan tekemistä tai tuotepuutteiden aiheuttamista muutoksista.

5. Ohjelmistotuotteet

Kauppatapojen mukaisesti tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet säilyvät tietokoneohjelmistotuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistajilla tai toimittajilla. Yhtiö siirtää ainoastaan mahdollisesti omistavansa oikeudet, eikä takuita (suoria tai välillisiä) anneta siitä, salliiko kyseisten oikeuksien omistaja käyttötarkoituksen.

6. Toimitus
 1. Arvioidut päivämäärät ja ajat ilmoitetaan asiakkaalle tilauksen yhteydessä annetuissa yhtiön “ETA” (arvioitu saapumisaika) -tiedoissa. Kaikki yhtiön ETA-tiedoissa tai muutoin annetut päivämäärät ja ajat ovat ainoastaan viitteellisiä. Toimitusten viivästyminen ei oikeuta tilauksen peruuttamiseen, ellei peruutusoikeutta ole nimenomaan ilmoitettu asiakkaan kirjallisessa tilauksessa ja yhtiö ole hyväksynyt sitä kirjallisesti.

 2. Varastossa olevien tuotteiden tarjoukset edellyttävät, ettei tuotteita ole myyty ennen asiakastilausta tai teknisten tietojen määrittämistä riippuen siitä, kumpi niistä tapahtuu myöhemmin.

 3. Ellei tilausvahvistuksessa ole muuta mainittu, hinnat eivät sisällä toimitusta ja yhtiölle mahdollisesti koituneet toimitusmaksut ja -kustannukset veloitetaan asiakkaalta.

 4. Yhtiö pidättää oikeuden osittaisiin toimituksiin. Yhtiö ei ole velvollinen hyväksymään yhtiön viivästyneeseen tai osittaiseen toimitukseen liittyvää uutta asiakaspyyntöä. Jos yhtiö hyväksyy kyseisen pyynnön, siitä yhtiölle mahdollisesti aiheutuneet varastointimaksut ja muut lisäkustannukset veloitetaan asiakkaalta.

 5. Asiakkaan on tarkistettava tuotteet niiden vastaanottamisen yhteydessä ja ilmoitettava yhtiölle mahdollisista virheellisistä tuotetoimituksista, vioista, poikkeamista, puuttuvista tuotteista tai kuljetusvahingoista 48 tunnin kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. 48 tunnin jälkeen yhtiö ei ota vastaan virheellisiin tuotetoimituksiin, vikoihin, poikkeamiin tai puuttuviin tuotteisiin liittyviä asiakasvaateita.

7. Maksut
 1. Ellei muuta ole sovittu, tuotteet on maksettava kokonaan ennen kuin yhtiö lähettää tuotteet. Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä toimittamasta tuotteita, kunnes maksu on vastaanotettu.

 2. Jos asiakas ei suorita maksua eräpäivämäärään mennessä, yhtiö veloittaa (muiden korvauksien lisäksi) ja on oikeutettu perimään asiakkaalta viivästyskorkoa (2 %/kuukausi) maksun vastaanottamiseen saakka.

8. Oikeuksien pidättäminen koskien tuotteiden loppumista tai varastotuotteiden hinnannousua, tuotepuutteita, ylivoimaisia esteitä jne.

Yhtiö ei ota vastuuta asiakkaalle koituvista menetyksistä tuotteiden toimitussopimuksen peruuntuessa, jos tuotteiden toimitus on laitonta, valmistajan myyntiehtojen vastaista tai sopimuksen toteuttaminen on mistä tahansa syystä yhtiölle mahdotonta. Yhtiö ei ota vastuuta menetyksistä tai vaateista, jos tuotteet ovat loppuneet valmistajalta tai valmistaja kieltäytyy toimittamasta tuotteita yhtiölle.

Kun tilatut tuotteet ovat varastotuotteita, yhtiöllä on oikeus peruuttaa tilaus, jos yhtiön ostohinta ylittää yhtiön myyntihinnan. Yhtiöllä on myös oikeus peruuttaa tilaus, jos tuotteet ovat loppuneet. Yhtiö ei ota vastuuta suorista tai välillisistä menetyksestä tai vaateista, jos yhtiö peruuttaa tilauksen hinnannousun tai tuotteiden loppumisen vuoksi.

9. Maksukyvyttömyys

Mikäli asiakas on todettu maksukyvyttömäksi tai tehnyt velkajärjestelyn tai jos häneltä on takavarikoitu tuotteita tai omaisuutta, tai jos osakeyhtiöllä on velkajärjestely tai siltä on takavarikoitu tuotteita tai omaisuutta tai se on määrätty lopettamaan toimintansa tai sille on nimetty selvitysmies mistä tahansa syystä, yhtiöllä on oikeus keskeyttää toimitukset, kunnes jo toimitetut tuotteet ja kaikki maksamattomat tilaukset on maksettu. Yhtiö voi myös keskeyttää ja pidättää toimituksia, jos sillä on muita syitä uskoa, ettei asiakas tule maksamaan tuotteita (esim. kun asiakas ei ole maksanut muita yhtiön tai muiden toimittajien toimituksia).

10. Omistusoikeudet ja riskit
 1. Ellei muuta ole sovittu, tuotteiden riskit siirtyvät asiakkaalle sinä hetkenä, jolloin tuotteet toimitetaan tai luovutetaan asiakkaalle tai sen edustajalle riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin. Tuotteet katsotaan toimitetuiksi, ja niiden riskit ovat täten siirtyneet asiakkaalle, kun kuljetusyhtiö (asiakasyrityksen nimeämä/tilaama) on noutanut tuotteet Convena Distribution A/S -yhtiön varastosta, tai jos kuljetusyhtiö on noutanut tuotteet toimittajan/valmistajan varastosta tuotteiden lähettämiseksi tai toimittamiseksi asiakkaalle. Asiakkaan on hankittava ja maksettava mahdolliset tuotevakuutukset.

 2. Omistusoikeuksien säilyminen: Ellei muuta ole sovittu, yhtiö säilyttää kaikkien toimitettujen tuotteiden omistusoikeuden, kunnes ostohinta, mukaan lukien korot, kaikki kustannukset ja muut yhtiön ja asiakkaan väliset maksamattomat summat, on maksettu. Toimitetut tuotteet ovat täten yhtiön omaisuutta, kunnes maksu on suoritettu.

 3. Jos ostaja palauttaa toimitetut tuotteet, palautetut tuotteet eivät ole ostajan omaisuutta. Tuotteiden palautuksesta aiheutuneet kulut eivät ole yhtiön vastuulla.

 4. Ostaja luovuttaa täten myyjälle kaikki oikeudet asiakkaan mahdollisiin tuotteiden jälleenmyyntiin liittyviin maksettaviin tileihin, ja asiakas luovuttaa tuotteiden mahdolliset omistusoikeudet tuotteiden jälleenmyyntiin liittyen.

 5. Ennen kuin tuotteiden omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, asiakas voi pitää tuotteita hallussaan yhtiön hallussapitäjänä erottaen tuotteet asiakkaan ja kolmansien osapuolien tuotteista ja varmistaen, että ne ovat aina tunnistettavissa yhtiön omaisuudeksi. Yhtiö pidättää oikeuden tuotteiden hävittämiseen ja yhtiö voi ottaa tuotteet uudelleen haltuunsa milloin tahansa.

11. Vaateet yhtiötä kohtaan – vastuun rajoitus

Asiakas ymmärtää, ettei yhtiö ole toimitettujen tuotteiden valmistaja. Yhtiö luovuttaa asiakkaalle kaikki mahdolliset voimassaolevat takuut, jotka se saa valmistajilta edellyttäen, että yhtiöllä on oikeus siirtää takuut asiakkaalle. Yhtiö ei ota vastuuta mistään välillisestä menetyksestä, mukaan lukien liiketoiminnalliset menetykset, liiketoiminnan tai toiminnan keskeytyminen, voiton tai tuoton menetys, aikakulut, asiaankuuluvat kustannukset/kulut, kolmansien osapuolten vaateet (esimerkiksi korvausvaatimukset voittojen tai tulojen menetyksestä asiakkaiden ostajilta) jne., jotka johtuvat vaatimustenvastaisuusilmoituksesta, virheistä, viivästyksistä, toimitusten laiminlyönneistä jne. Asiakkaan tekemät vaateet koskien toimitussopimukseen liittyviä tilauksia tai vaatimuksia, mukaan lukien virheisiin, vaatimustenvastaisuuteen, toimituksen laiminlyöntiin ja viivästykseen liittyvät vaateet, eivät voi ylittää tuotteiden ostohintaa.
Tämä lauseke koskee myös yhtiön tuotevastuuta (kohta 12).

12. Tuotevastuu

Tuotevastuuseen liittyviä rajoituksia sovelletaan artiklan 11 ja alla olevien tietojen mukaisesti, ellei Tanskan lainsäädäntö edellytä muuta.
Convena vastaa ainoastaan toimitettujen tuotteiden aiheuttamista henkilövahingoista silloin, kun vahinko on dokumentoitu olevan seurausta Convenan tai muiden Convenan vastuunalaisten tahojen laiminlyönnistä. Convena ei vastaa tuotteiden virheellisestä käytöstä.

Convena ei vastaa irtaimen tai kiinteän omaisuuden vahingoista. Convena ei myöskään ota vastuuta mistään välillisestä menetyksestä, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, toiminnalliset menetykset, toiminnan keskeytyminen, voiton menetykset, asiaankuuluvat kustannukset/kulut jne., jotka aiheutuvat toimitetun tuotteen aiheuttamasta vahingosta.
Jos Convenan tuotevastuu kohdistuu kolmanteen osapuoleen, asiakas on korvausvelvollinen Convenalle samassa määrin kuin Convenan vastuu on rajoitettu tämän osion mukaisesti.

13. Palautukset ja palautuskäytäntö

Kaikki tuotteet katsotaan hyväksytyiksi, ellei niitä hylätä 7 päivän kuluessa niiden toimituksesta tai luovutuksesta. Hylkäyksestä on ilmoitettava yhtiölle kirjallisesti määrittäen tarkat hylkäämisen syyt. Yhtiö ei myönnä korvauksia, hyvityksiä tai kuittausoikeutta ennen kuin yhtiö on saanut ne valmistajalta, toimittajalta tai vakuutuksenantajalta.

Seuraavat ehdot koskevat tuotteita, jotka on toimitettu tilauksen mukaisesti, ilman vikoja jne.:

 1. Jos asiakas haluaa palauttaa tuotteet, asiakkaan on lähetettävä yhtiölle sen tuotepalautuslomake (RMA-lomake ). Yhtiö ei ole velvollinen hyväksymään asiakkaan pyyntöä ja antamaan tuotepalautuslupaa. Joissakin tapauksissa yhtiö voi yksilöllisen arvion perusteella hyväksyä asiakkaan pyytämän tuotepalautuksen edellyttäen, että asiakas maksaa 15 % ostohinnasta sekä kaikki tuotteiden palautuksesta aiheutuvat toimituskulut yhtiön varastoon (Industriholmen 51, 2650 Hvidovre).
  Yhtiön “RMA-lomake” (tuotepalautuslomake) löytyy yhtiön asiakasportaalista osoitteesta www.convena.com

 2. Asiakkaan on saatava yhtiöltä asianmukainen RMA-asiakirja, joka sisältää tunnistenumeron. Asiakkaan on kiinnitettävä etiketti näkyvään kohtaan pakkaukseen. Tämä käytäntö edellytetään yksinomaan hallinnollisista syistä. Palautusetiketin saaminen ei tarkoita, että mahdollisia palautettuihin tuotteisiin liittyviä vikoja tunnistettaisiin. Tuotteita ei saa palauttaa ilman yhtiön antamaa ennakkolupaa.

 3. Ellei yhtiö ja asiakas ole toisin sopinut, yhtiö hyväksyy tuotepalautuksen vain silloin, kun tuotteet on pakattu alkuperäiseen pakkaukseen, jossa ne toimitettiin.

15. Vienti-/tuontivaatimukset
 1. Jos tuotteet toimitetaan suoraan tai välillisesti Tanskan ulkopuolelle tai jos asiakas ei asu Tanskassa, tuontituotteiden mahdolliset tullimaksut ja -verot jne. ovat asiakkaan vastuulla (ellei yhtiö ja asiakas ole muuta sopinut kirjallisesti) ja asiakas on yksin vastuussa kaikista pankkimaksuista, kustannuksista, välitysmaksuista, provisioista ja viivästysmaksuista.

 2. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tuotteet ovat tuontikelpoisia ja käyttökelpoisia tuontimaissa, ja että tuotteet ja asiaankuuluvat asiakirjat ovat kaikkien soveltuvien lakien ja maakohtaisten tai muiden virallisten määräyksien, turvallisuusvaatimuksien, teknisten määritysten tai muiden vaatimusten (alkuperätodistukset mukaan lukien) mukaisia. Kaikki tuotteiden tuontia koskevat raportit ja yhteydenotot viranomaisiin ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla.

 3. Asiakas on tietoinen, että tuotteisiin voidaan soveltaa Yhdysvaltain valtion vientimääräyksiä, ja jos ne ovat sovellettavissa, luvan saaminen Yhdysvaltain hallinnolta on yksinomaan asiakkaan vastuulla ennen tuotteiden viemistä uudelleen hankintamaasta.

16. Erotettavuus

Mikäli jokin yhtiön tavallisten kauppaehtojen kohta tai osa on mistä tahansa syystä laiton, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseiset ehdot tai osat (tapauksen mukaan) katsotaan erotettavaksi muista ehdoista tai niiden osista, ja kaikki muut ehdot ja osat jäävät voimaan.

17. Lainsäädäntö ja tuomioistuin

Kaikki sopimukset katsotaan tehdyiksi Tanskassa, ja niihin sovelletaan kaikilta osin ainoastaan Tanskan lainsäädäntöä. Kaikki asiakkaiden ostoihin ja tilauksiin tai osapuolten välisiin liikesuhteisiin liittyvät erimielisyydet, vaateet, poikkeamat tai kiistat ratkaistaan, tuomitaan ja päätetään Tanskan lainsäädännön mukaisesti niissä Tanskan tuomioistuimissa, joiden piiriin yhtiö ja asiakas kuuluvat. Kaikki kiistat ratkaistaan tuomioistuimessa, jonka piiriin yhtiön kotipaikka Kööpenhaminassa kuuluu. Yhtiöllä on kuitenkin myös yksinomaan oman harkintansa mukaan oikeus antaa asiakkaan kotipaikan tuomioistuinten päättää ja tuomita osapuolten välisiä erimielisyyksiä tai vaateita.