;
Land USA
DKK
Language da
Convena.com er kun for it-forhandlere. Log ind eller opret en IT-forhandler konto for at se priser og bestille produkter

Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Generelt

I disse handelsbetingelser betyder "selskabet" Convena Distribution A/S. "Kunden" betyder den kunde, som selskabet har indgået aftale med om levering af varer. "Varer" betyder alt udstyr og alle serviceydelser, som selskabet leverer. Disse vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, der er indgået mellem selskabet og kunden, medmindre det modsatte er aftalt skriftligt af en af selskabets direktører.

2. Ordrer

Alle ordrer er med forbehold for, at varen haves og at selskabet skriftligt bekræfter ("ordrebekræftelse") den. Enhver tidligere udtalelse fra selskabets side, f.eks. mundtligt eller pr. e-mail, er kun foreløbig.

3. Priser

Kataloger, prislister, videoer og anden reklame eller andet markedsføringsmateriale har kun til formål at give en indikation af prisniveauet og størrelsen på de varer, som selskabet tilbyder, og en eventuel afvigelse kan ikke gøres gældende over for selskabet. Selskabet forbeholder sig ret til at videregive enhver stigning i omkostninger, der er forbundet med at skaffe eller levere varerne, og som opstår mellem datoen for pristilbud og datoen for levering, til kunden.
Alle priser er ekskl. moms, medmindre selskabet skriftligt har angivet, at de er inkl. moms.

4. Producentens specifikation

Kunden anerkender, at selskabet er distributør af varer. Selv om selskabet vil forsøge at give kunden besked om enhver afvigelse, som det er bekendt med, accepterer kunden, at selskabet ikke kan stilles til regnskab for følgerne af eventuelle afvigelser fra producentens side eller som følge af mangel på varer.

5. Softwareprodukter

I overensstemmelse med handelspraksis bevarer mange producenter eller leverandører af softwareprodukter og lignende varer ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Selskabet overdrager kun sådanne adkomster, som det måtte have, og der gives ingen garantier, hverken eksplicit eller implicit, for, hvorvidt den påtænkte anvendelse er tilladt af ejeren af rettighederne.

6. Levering
 1. Kunden er blevet informeret om de forventede datoer og tidspunkter for levering i selskabets "ETA" (estimeret tidspunkt for ankomst), som kunden har modtaget i forbindelse med ordren. Alle datoer og tidspunkter, der er angivet i selskabets ETA eller på anden måde, er kun estimater, og en eventuel manglende overholdelse af leveringsdatoer giver ikke ret til at annullere ordren, medmindre kunden specifikt forbeholder sig denne ret i den skriftlige ordre, og selskabet har accepteret det skriftligt.

 2. Tilbud om varer ab lager er med forbehold for, at varerne ikke er solgt på tidspunktet for kundens ordre, eller løsning af tekniske detaljer, hvad der end måtte komme sidst.

 3. Medmindre det er specifikt angivet i ordrebekræftelsen, er priserne ikke inklusive levering, og alle leveringsgebyrer og leveringsomkostninger, som selskabet pådrager sig, væltes over på kunden.

 4. Selskabet forbeholder sig ret til at foretage delleverancer. Selskabet er ikke forpligtet til at acceptere en ny anmodning fra kunden om, at selskabet skal levere senere eller opdele leverancer, og hvis selskabet accepterer en sådan anmodning, kan det resultere i et lagergebyr, og eventuelle yderligere gebyrer, som selskabet pådrager sig, debiteres kunden.

 5. Kunden skal undersøge varerne ved modtagelsen og skal give selskabet besked inden for 48 timer efter modtagelsen af en fejllevering af varer, fejl, mangler, manglende varer eller transportbeskadigelser. Efter 48 timer er selskabet ikke ansvarlig for krav fra kunden i forbindelse med fejllevering, fejl, mangler eller manglende varer.

7. Betaling
 1. Betaling af varerne skal ske fuldt ud, før selskabet afsender varerne, medmindre andet er aftalt, og selskabet er berettiget til at tilbageholde varer, indtil betaling er modtaget.

 2. Hvis kunden ikke betaler til tiden, opkræver selskabet et gebyr (udover eventuelle andre retsmidler) og er berettiget til at opkræve kunden 2 procent i rente pr. måned af forfaldne beløb, indtil betaling er modtaget.

8. Reservering af varer, der ikke længere føres, eller prisstigninger på varer, som er ab lager, varemangel, force majeure m.m.

Selskabet kan ikke drages til ansvar for eventuelle tab, som kunden har lidt i tilfælde af annullering af aftalen om varelevering, såfremt leveringen af varerne ville være ulovlig, i modstrid med producentens salgsbetingelser, eller aftalen er umulig at gennemføre for selskabet uanset årsag. Selskabet kan ikke drages til ansvar for tab eller krav, uanset hvilke, som skyldes, at producenten ikke kan levere de bestilte varer eller afviser at levere varer til selskabet.

Hvis de bestilte varer er ab lager, er selskabet berettiget til at annullere ordren, såfremt selskabets købspris overstiger selskabets salgspris. Selskabet er også berettiget til at annullere ordren, hvis varerne ikke længere føres. Selskabet kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab eller krav, uanset hvilke, såfremt selskabet annullerer ordren som følge af prisstigninger, som nævnt, eller hvis varerne ikke længere føres.

9. Insolvens

I tilfælde af at kunden erklæres insolvent eller indgår akkord med sine kreditorer, eller der gøres udlæg i kundens varer eller aktiver, eller i tilfælde af, at et selskab med begrænset ansvar indgår akkord med sine kreditorer, eller der gøres udlæg i selskabets varer eller aktiver, eller selskabet likvideres, eller der er udpeget en bobestyrer, uanset årsag, har selskabet ret til at suspendere leverancer, indtil de allerede leverede varer og alle udestående ordrer er betalt. Selskabet kan også suspendere eller tilbageholde leverancer, hvis selskabet har anden grund til at tro, at kunden ikke agter at betale for varerne, f.eks. hvis kunden ikke har betalt for andre leverancer fra selskabet eller andre leverandører.

10. Ejendomsforbehold og risiko
 1. Medmindre andet er aftalt, overgår risikoen for varerne til kunden på det tidspunkt, hvor varerne leveres til kunden, eller kunden eller dennes repræsentant afhenter dem, alt efter hvad der kommer først. Varer skal anses for at være leveret, og risikoen derfor overgået til kunden, når varerne er blevet afhentet af en fragtmand (udpeget/bestilt af kundens selskab) fra Convena Distribution A/S' lager, eller hvis varerne er blevet afhentet af en fragtmand fra leverandørens eller producentens lager med henblik på at sende eller afskibe varerne til kunden. Det påhviler kunden at tegne og betale for forsikring af varerne.

 2. Ejendomsforbehold: Selskabet bevarer den fulde ejendomsret og adkomst til alle de leverede varer, medmindre andet er aftalt, indtil købsprisen, inkl. rente, alle omkostninger og ethvert andet udestående beløb mellem selskabet og kunden er blevet betalt. De leverede varer forbliver derfor selskabets ejendom, indtil betaling er sket.

 3. Hvis køberen returnerer de leverede varer, har køberen ikke ejendomsretten eller adkomsten til de returnerede varer. Returnering af varerne til selskabet er gratis.

 4. Køberen overdrager hermed sælger alle rettigheder til beløb, som kunden eventuelt har udestående i forbindelse med videresalg af varerne, og kunden overdrager kundens eventuelle tilbageholdsret af den adkomst og det ejerskab til varerne, som kunden kan have i forbindelse med videresalget af varerne.

 5. Indtil adkomsten til varerne overgår til kunden, skal kunden i egenskab af betroet depositar for selskabet opbevare varerne og holde dem adskilt fra kundens egne varer og tredjemands samt sikre, at varerne til enhver tid kan identificeres som selskabets ejendom; og selskabet forbeholder sig ret til at afhænde varerne, og selskabet kan til enhver tid tage varerne tilbage.

11. Krav mod selskabet – ansvarsbegrænsning

Kunden anerkender, at selskabet ikke er producenten af de leverede varer. Selskabet videregiver til kunden alle (eventuelle) stadig gældende garantier, som det modtager fra producenten/producenterne, forudsat at selskabet har ret til at overdrage sådanne garantier til kunden. Selskabet kan ikke drages til ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, afbrydelser i erhvervsaktiviteten, tabt fortjeneste eller omsætning, tidsomkostninger, relaterede omkostninger/udgifter, tredjemands krav (f.eks. krav fra kundens købere, der vedrører tabt fortjeneste eller omsætning) m.m., som følge af underretning om mangler, fejl, forsinkelse, manglende levering m.m. Ethvert krav fra kundens side vedrørende ordren eller krav i henhold til leveringsaftalen, herunder krav vedrørende fejl, mangler, manglende levering eller forsinkelse m.m., må ikke overstige varernes købspris.
Denne klausul gælder også for selskabets produktansvar (artikel 12).

12. Produktansvar

Med hensyn til produktansvar gælder ansvarsbegrænsningen i artikel 11 og nedenfor, medmindre andet er gældende i henhold til ufravigelig dansk lov.
Convena kan kun drages til ansvar for personskade, der er forårsaget af de leverede produkter, hvis det er dokumenteret, at skaden skyldes Convenas forsømmelse eller forsømmelse fra andre, som Convena er ansvarlig for. Convena er ikke ansvarlig for forkert brug af produkterne.

Convena er ikke ansvarlig for beskadigelse af løsøre eller fast ejendom. Ligeledes er Convena ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, afbrydelse af erhvervsaktiviteter, tabt fortjeneste, relaterede omkostninger/udgifter m.m. som følge af beskadigelse/personskade, som skyldes det leverede produkt.
Hvis Convena bliver draget til produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at skadesløsholde Convena i samme omfang, da Convenas ansvar er begrænset i henhold til dette afsnit.

13. Returneringer og returneringsprocedure

Alle varer skal anses for at være accepterede, medmindre afvisning sker inden for 7 dage efter levering eller afhentning af varerne. Meddelelse om afvisning skal ske skriftligt til selskabet med detaljeret oplysning om årsagerne til afvisning. Selskabet giver ikke kompensation, kredit eller ret til modregning, før selskabet selv har modtaget det samme fra producenten, leverandøren eller forsikringsselskabet.

Følgende betingelser gælder for varer, som er leveret i overensstemmelse med ordren og uden mangler m.m.:

 1. Hvis kunden ønsker at returnere varer, skal kunden sende selskabets  "RMA"-formular  (godkendelse af returvarer) til selskabet. Selskabet er ikke forpligtet til at acceptere kundens anmodning og ønske om at returnere varer. I nogle tilfælde kan selskabet ud fra en individuel vurdering acceptere kundens ønske om at returnere varer på betingelse af, at kunden betaler 15 % af købsprisen og alle omkostninger forbundet med fragten og leveringen af varerne til selskabets lager (Industriholmen 51, 2650 Hvidovre).
  Selskabets "RMA" (godkendelse af returvarer) kan hentes på selskabets kundeportal på www.convena.com

 2. Kunden skal indhente et særligt RMA-dokument hos selskabet, som indeholder et identifikationsnummer, som kunden skal sætte på pakken på et tydeligt sted. Denne procedure skyldes alene administrative formål, og udstedelsen af en returetiket er ikke en erkendelse af fejl, uanset hvilke, i forbindelse med returneringen af varerne. Ingen varer må returneres uden selskabets forudgående godkendelse.

 3. Medmindre selskabet og kunden har aftalt andet, accepterer selskabet kun returnering af varer, hvis varerne er pakket i samme originale emballage, som varerne blev leveret i.

15. Eksport- og importkrav
 1. Hvis varernes bestemmelsessted, direkte eller indirekte, ikke er en dansk adresse, eller hvor det er oplyst, at kunden ikke er bosiddende i Danmark, skal kunden (forudsat at selskabet og kunden ikke har aftalt andet skriftligt) betale alle afgifter eller tariffer m.m. på importerede varer, og kunden alene er ansvarlig for alle bankgebyrer, afgifter, agenturgebyrer, provision og rente af forfaldne betalinger.

 2. Kunden skal sikre, at udstyret er egnet til import og brug i det land eller de lande, som det skal importeres til, og at udstyr og relevant dokumentation overholder alle nødvendige love og regeringsdekreter og andre officielle bestemmelser, sikkerhedskrav, specifikationer eller andre krav, uanset hvilke, herunder oprindelsescertifikater. Alle rapporter og al kontakt med myndigheder vedrørende importen af varerne er alene kundens ansvar.

 3. Kunden gøres opmærksom på, at varerne kan være underlagt den amerikanske regerings eksportbestemmelser, og hvor disse gælder, er det alene kundens ansvar at opnå godkendelse fra den amerikanske regering, før varerne geneksporteres fra købslandet.

16. Adskillelighed

Hvis og i den udstrækning, at en klausul eller en del af selskabets standardhandelsbetingelser er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, uanset grund, skal sådanne klausuler eller dele deraf (alt efter hvad der er tilfældet) anses for at være adskillelige fra de øvrige klausuler eller dele af de relevante klausuler, alt efter hvad der er tilfældet, og de resterende klausuler skal have fuld retskraft og -virkning.

17. Lov og værneting

Alle kontrakter skal anses for at være indgået i Danmark og er i enhver henseende underlagt dansk lov alene. Alle tvister, krav, uoverensstemmelser eller spørgsmål, som skyldes eller vedrører kunders køb og ordrer, eller som vedrører forretningsforhold mellem parterne, skal undersøges, dømmes og afgøres i overensstemmelse med dansk lov af danske domstole, hvis jurisdiktion selskabet og kunden hermed underordner sig. Værneting for alle tvister er Sø- og Handelsretten i København. Selskabet er imidlertid berettiget til efter selskabets eget skøn at lade domstolene på kundens sted afgøre og dømme enhver tvist mellem parterne.